اقامتگاه ها

این اقامتگاه داخل شهر ورزنه قرار دارد.

فاصله تا کویر 8km ، فاصله تا پل تاریخی 2km ، فاصله تا اولین سوپری 200 متر

اقامتگاه سنتی نگار ورزنه/ اتاق 3 نفره

 • شروع قیمت از 30 هزار تومان
 • :✓
 • :✓
 • :✓
 • :✓

اقامتگاه سنتی نگار ورزنه/ اتاق 3 نفره

 • شروع قیمت از 30 هزار تومان
 • :✓
 • :✓
 • :✓
 • :✓

اقامتگاه سنتی نگار ورزنه/ اتاق 3 نفره

 • شروع قیمت از 30 هزار تومان
 • :✓
 • :✓
 • :✓
 • :✓

سوئیت و منزل

اقامتگاه سنتی نگار ورزنه/ اتاق 3 نفره

 • شروع قیمت از 30 هزار تومان
 • :✓
 • :✓
 • :✓
 • :✓

اقامتگاه سنتی نگار ورزنه/ اتاق 3 نفره

 • شروع قیمت از 30 هزار تومان
 • :✓
 • :✓
 • :✓
 • :✓

اقامتگاه سنتی نگار ورزنه/ اتاق 3 نفره

 • شروع قیمت از 30 هزار تومان
 • :✓
 • :✓
 • :✓
 • :✓